IPHONE CŨ 99%
32GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose 6.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
6.900k 8.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 10.100k 11.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 10.300k 11.300k 11.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 11.700k 12.100k Máy không phụ kiện

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ