IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB
128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
5.600k 6.800k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Silver
5.800k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Black
6.000k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Gold
6.200k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Red
7.000k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Plus Rose 8.000k 9.000k
Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Silver 8.200k 9.200k
Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Black
8.400k 9.400k
Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Gold
8.600k 9.600k Máy zin keng + 600k
IPHONE 7 Plus Red 9.800k Máy zin keng + 600k
IPHONE 8 Plus Gray
12.600k
Máy zin CBH Apple
IPHONE 8 Plus Silver
12.800k Máy zin CBH Apple
IPHONE 8 Plus Gold
13.000k
Máy zin CBH Apple
IPHONE 8 Plus Red
13.200k Máy zin CBH Apple
IPHONE X Silver
15.800k
Máy zin CBH Apple

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ